ปก              coverrisk             
คำนำ          introductionrisk
สารบัญ       contentrisk
บทที่ 1        chapterrisk1
บทที่ 2       chapterrisk2
บทที่ 3       chapterrisk3
บรรณานุกรม     recordrisk
ภาคผนวก ก      appendixrisk1
ภาคผนวก ข      appendixrisk2
ภาคผนวก ค      appendixrisk3

 


 

484514_267550133345205_159611750_n

           เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อบรมดีเจน้อยนมแม่ ตามโครงการอบรมดำเนินการขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะครูที่ผ่านการอบรมได้ดำเนินการต่อยอดในกิจกรรมดีเจน้อยนมแม่ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมดีเจน้อยนมแม่ ตามโครงการอบรมดำเนินการขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับครู นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใต้โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากนางเวียงศร อุดมสิทธิ์ ผู้จัดรายการ หรือดีเจเวียงศร คลื่นวิทยุ 104 เมกะเฮิรตซ์ สวท.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมเป็นพิธีกร
นายปกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงมีพระดำริให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานบูรณาการร่วมกัน ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ เรื่องนมแม่ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในลักษณะการจัดเสียงตามสาย หรือเรียกว่า “โครงการดีเจน้อยนมแม่” โดยให้ครูนำเรื่องนมแม่ไปสู่การเรียนการสอน เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อน ๆ และผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความตระหนัก เน้นย้ำให้มีการนำไปปฏิบัติจริง จนฝังอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะแนวทางตามภารกิจ เบญจวิถีการพัฒนา ๕ ด้าน ของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขอนามัยในครัวเรือน การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการของหลักสูตร

หลักเกณฑ์การสำเร็จการพัฒนา

กรอบหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง

การบริหารจัดการหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร : ระยะที่ 1

เนื้อหาหลักสูตร : ระยะที่ 2

เนื้อหาหลักสูตร : ระยะที่ 3

Individual Study and Group Study