การใช้ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ได้เลือกองค์ความรู้เรื่อง “การใช้ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร” เป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ ด้วยเหตุผลสำคัญคือ

๑. สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น รายงานสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานสถิติจำนวนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นต้น

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ดาวน์โหลด

 

 

การบริหารจัดการเครือข่าย

แนวทางการบริหารจัดการเครือข่าย

            สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้คัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง “การบริหาร
จัดการเครือข่าย” จากกระบวนการหลักที่สอดรับตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์ความรู้ที่ 8 เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการเครือข่าย “  เป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากกระบวนการการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา  ซึ่งกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้น

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จำนวน 18 คน ในวันที่ 3 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี เลือกองค์ความรู้ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่” มีเหตุผลคือ 1)  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เป็นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการความต้องการจำเป็นของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นเอกภาพเพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นและแก้ปัญหาในพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 2) เป็นกระบวนการหลักของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่จำเป็นและสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการเลือกองค์ความรู้เรื่อง “การติดตามและประเมินผลโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา” เป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ 1) เป็นกระบวนการหลักของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาล  2) เป็นกระบวนการในการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

เทคนิคการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงาน กศน. ได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่เรื่อง “เทคนิคการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ” Read More →

การออกแบบฐานข้อมูล

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงาน

การออกแบบฐานข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงาน ได้เลือกองค์ความรู้เรื่อง “การออกแบบฐานข้อมูล” เป็นหัวข้อในการจัดการองค์ความรู้ ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ 1.การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  2.เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

Read More →

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่
ตามกฎกระทรวง ในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทสของกระทรวง รวมทั้งวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ โดยมีกระบวนการพัฒนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เป็นกระบวนการหลัก ในการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร โดยการนำข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารด้านการศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว

Read More →

เรื่อง “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน”

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้คัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงาน” เป็นหัวข้อในการจัดการความรู้  ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ ผู้ประเมินจะได้นำวิธีการตรวจประเมินไปใช้ในการรวมรวมข้อมูล หลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจประเมินให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจประเมิน

Read More →

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

โดย  กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ได้เลือกองค์ความรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ  1) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง
กรอบ อำนาจหน้าที่ ภาระงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More →